Провера знања

ЈЕДНАЧИНЕ ВЕЖБАЊЕ

МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ

МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ 1

ВЕЖБАЊЕ МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ

ДЕЉЕЊЕ ДЕКАДНОМ ЈЕДИНИЦОМ

ДЕЉЕЊЕ ВИШЕЦИФРЕНОГ БРОЈА ДВОЦИФРЕНИМ

ДЕКАДНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДО МИЛИОН

ИЗРАЗИ

ВЕЖБАДЕЉЕЊЕ ВИШЕЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗРАЗИ

КАКО ДОБИЈАМО ЈЕДНАЧИНЕ

МАТЕМАТИЧКА УКРШТЕНИЦА

ДЕЉЕЊЕ ЗБИРА И РАЗЛИКЕ

МНОЖЕЊЕ ЗБИРА И РАЗЛИКЕ

ДЕЉЕЊЕ ВИШЕЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА

МНОЖЕЊЕ ВИШЕЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА

ДЕЉЕЊЕ ВИШЕЦИФРЕНОГ БРОЈА ДВОЦИФРЕНИМ БРОЈЕМ

МНОЖЕЊЕ ВИШЕЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА ДВОЦИФРЕНИМ

ДЕЉЕЊЕ ВИШЕЦИФРЕНОГ БРОЈА ДВОЦИФРЕНИМ

Дељење вишецифреног броја једноцифреним

ВЕЗА МНОЖЕЊА И ДЕЉЕЊА

ДЕШИФРУЈ

ДЕЉЕЊЕ СА ОСТАТКОМ

МНОЖЕЊЕ И САБИРАЊЕ ВИШЕЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА

МНОЖЕЊЕ ВИШЕЦИФРЕНОГ БРОЈА ДВОЦИФРЕНИМ БРОЈЕМ

Множење вишецифреног броја једноцифреним 

ПИСМЕНО МНОЖЕЊЕ ЈЕДНОЦИФРЕНИМ БРОЈЕМ 

МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ

НУЛА И ЈЕДАН У ОПЕРАЦИЈАМА МНОЖЕЊА И ДЕЉЕЊА

Дељење декадном јединицом