Граматика

Бројеви

Вежба- све

Глаголи времена

Градивне именицце

Глаголи

Градивни придеви

Збирне именице

Значење речи

Из управног у неуправни говор

Именице ( збирне)

Именице  вежба

Иницијални тест

Личне заменице тест

Личне заменице вежба

Описни и присвојни придеви

Основни и редни бројеви

Писање присвојних придева од властитих именица

Придеви

Примена знања 3

Примена знања 4

Примена знања 5

Примена знања1

Примена знања2

Примена знања6

Реченице, именице, заменице, придеви

Реченице

Управни и неуправни говор

ЗБИРНЕ ИМЕНИЦЕ1

ИMEНИЦЕ

Именице вежба

Именице вежба

ГРАДИВНЕ ИМЕНИЦЕ

Врсте реченица

zagonetne-price

Врста и служба речи у реченици

Именице вежба

ЗАГОНЕТКЕ

Језичко-граматичка вежба

Књижевност провера

Научили смо из граматике-врста и служба речи у реченици

Примена правописних правила

Објекат презентација и листић за проверу

Прва провера знања.

Провера граматике

Провера знања

Провера знања1

Провера2

Провера3